top of page
1.PNG
2.PNG
3.PNG
4.PNG

วงเครื่องสายวงเล็ก ราคา 27,200 บ.
วงเครื่องสายเครื่องคู่ ราคา 45,100 บ.
วงปี่พาทย์เครื่องห้า ราคา 49,050 บ.
วงปี่พาทย์เครื่องคู่ ราคา 85,400 บ.
วงปี่พาทย์เครื่องคู่(เครื่องทอง) ราคา 153,700 บ.
วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ ราคา 122,800 บ.
วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่(เครื่องทอง) ราคา 217,000 บ.
วงมโหรีเครื่องคู่ ราคา 101,200 บ.
วงมโหรีเครื่องคู่-เครื่องทอง ราคา 167,800 บ.
วงมโหรีเครื่องใหญ่ ราคา 145,300 บ.
วงมโหรีเครื่องใหญ่(เครื่องทอง) ราคา 228,000 บ.
วงปี่พาทย์มอญเครื่องคู่ ราคา 217,000 บ.
วงปี่พาทย์มอญเครื่องคู่(นางหงส์) ราคา 241,500 บ.
วงปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่ ราคา 277,000 บ.
วงปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่(นางหงส์) ราคา 301,500 บ.
วงอังกะลุง ราคา 25,860 บ.
วงกลองยาว ราคา 13,700 บ.
วงโปงลาง  ราคา  67,550 บ.
วงมโนราห์(หนังตะลุง)  ราคา 19,600 บ.

1.วงเครื่องสายวงเล็ก

  1.ซอด้วงไม้ชิงชัน                         1คัน        2200                      2200

 2.ซออู้ไม้ชิงชัน                            1คัน        2500                       2500

          3.จะเข้                                        1ตัว         6500                        6500          

4.ขิม (เพิ่มเติม)                             1ตัว         5500                       5500

 5.ขลุ่ยเพียงออไม้ชิงชัน               1เลา       1400                       1400

 6.โทน-รำมะนา                            1ชุด         4500                       4500

 7.ฉิ่ง                                               1คู่           450                         450

  8.ฉาบเล็ก                                    1คู่           550                         550

 9.กรับคู่ไม้ชิงชัน                          1คู่           300                         300

 10.โหม่งพร้อมขาตั้งละไม้ตี           1ชุด    3500                      3500

                                                                                 รวม       27400

 หมายเหตุ ราคาวงดนตรีนี้เป็นคุณภาพระดับกลาง สามารถปรับขึ้นลงได้ตามงบประมาณ

  2.วงเครื่องสายเครื่องคู่

  1.ซอด้วงไม้ชิงชัน                                  2คัน        2200                       4400

  2.ซออู้ไม้ชิงชัน                                     2คัน        2500                       5000

   3.จะเข้                                                  2ตัว         6500                       13000

   4.ขิม (เพิ่มเติม)                                    2ตัว         5500                       11000

   5.ขลุ่ยเพียงออไม้ชิงชัน                      2เลา       1400                       2800

   6.โทน-รำมะนา                                    1ชุด         4500                       4500

   7.ฉิ่งกลาง                                              1คู่           450                         450

   8.ฉาบเล็ก                                             1คู่           550                         550

  9.กรับคู่ไม้ชิงชัน                                    1คู่           300                         300

   10.โหม่ง พร้อมขาตั้งละไม้ตี               1ชุด         3500                    3500 

                                                              รวม                     45500

   หมายเหตุ ราคาวงดนตรีนี้เป็นคุณภาพระดับกลาง สามารถปรับขึ้นลงได้ตามงบประมาณ            

3.วงปี่พาทย์เครื่องห้า

   1.ระนาดเอกพร้อมผืนไม้ชิงชัน                     1ชุด         13500                    13500

  2.ฆ้องวงใหญ่ลงหิน                                      1วง         16000                    16000

   3.ปี่ใน                                                     1ชุด         2500                      2500

   4.ตะโพนไทย (ขาตัดขอบทอง)                     1ใบ         5800                      5800

   5.กลองทัด15นิ้วพร้อมไม้ขัดและไม้ตี           1ชุด        10800                   10800

   6.ฉิ่งใหญ่                                                      1คู่           450                         450

                                                                       รวม                  49050

   หมายเหตุ ราคาวงดนตรีนี้เป็นคุณภาพระดับกลาง สามารถปรับขึ้นลงได้ตามงบประมาณ

4. วงปี่พาทย์เครื่องคู่

  1.ระนาดเอกพร้อมผืนไม้ชิงชัน                           1ชุด         13500                  13500              

  2.ระนาดทุ้มพร้อมผืนไม้ไผ่บง                         1ชุด         9500                       9500

  3.ฆ้องวงใหญ่ลงหิน                                           1วง         16000                    16000

   4.ฆ้องวงเล็กลงหิน                                        1วง         16000                    16000

   5.ปี่ใน                                                          1ชุด         2500                      2500

   6.ตะโพนไทย                                                     1ใบ         5800                      5800

   7.กลองทัด15นิ้วพร้อมไม้ขัดและไม้ตี            1ชุด         10800                       10800

  8.ฉิ่งใหญ่                                                          1คู่            450                         450

   9.ฉาบเล็ก                                                   1คู่           550                         550

   10.กรับคู่ไม้ชิงชัน                                        1คู่           300                         300

   11.โหม่งพร้อมขาตั้งและไม้ตี                        1ชุด         3500                       3500

   12.กลองแขก                                               1คู่           7000                      7000

                                                                      รวม                      85900

   หมายเหตุ ราคาวงดนตรีนี้เป็นคุณภาพระดับกลาง สามารถปรับขึ้นลงได้ตามงบประมาณ

5.วงปี่พาทย์เครื่องคู่(เครื่องทอง)

   1.ระนาดเอกพร้อมผืนไม้ชิงชัน(รางแกะลายปิดทอง)                1ชุด         26000                   26000

    2.ระนาดทุ้มพร้อมผืนไม้ไผ่บง(รางแกะลายปิดทอง)                1ชุด         23500                   23500

  3.ฆ้องวงใหญ่ลงหิน(วงฆ้องแกะลายปิดทอง)                             1วง         25000                    25000

  4.ฆ้องวงเล็กลงหิน(วงฆ้องแกะลายปิดทอง)                            1วง         25000                   25000

  5.ปี่ในไม้ชิงชัน                                                                     1ชุด         2500                      2500

  6.ตะโพนไทย(เท้าแกะลายปิดทอง)                                          1ใบ         7500                      7500

  7.กลองทัด15นิ้วพร้อมไม้ขัดและไม้ตี  (กลองแกะลายปิดทอง)  1ชุด        20000                    20000

   8.ฉิ่งใหญ่                                                                                 1คู่           450                         450

   9.ฉาบเล็ก                                                                               1คู่           550                         550

  10.กรับคู่ไม้ชิงชัน                                                                     1คู่           300                         300

  11.ฉาบใหญ่                                                                             1คู่           1400                      1400

  12.โหม่ง10นิ้วพร้อมขาตั้งและไม้ตี(ขาโหม่งแกะลายปิดทอง)         1ชุด       7500                       7500

   13.กลองแขกไม้สะเดา                                                            1คู่          14000                    14000

                                                                                        รวม                  153700

  หมายเหตุ       -ราคาวงดนตรีนี้เป็นคุณภาพระดับกลาง สามารถปรับขึ้นลงได้ตามงบประมาณ

                           -ทำตรา(โลโก้)ของหน่วยงานเพิ่มได้ (ดวงละ1000)

6.วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่

  1.ระนาดเอกพร้อมผืนไม้ชิงชัน                                       1ชุด         13500                    13500

   2.ระนาดทุ้มพร้อมผืนไม้ไผ่บง                                     1ชุด         9500                       9500

  3.ระนาดเอกเหล็กพร้อมลูก                                            1ชุด         18000                    18000

  4.ระนาดทุ้มเหล็กพร้อมลูก                                         1ชุด         18000                    18000

   5.ฆ้องวงใหญ่ลงหิน                                                        1วง         16000                    16000

   6.ฆ้องวงเล็กลงหิน                                                    1วง         16000                    16000

   7.ปี่ใน                                                                       1ชุด         2500                      2500

  8.ตะโพนไทย                                                                   1ใบ         5800                      5800

  9.กลองทัด15นิ้วพร้อมไม้ขัดและไม้ตี                           1ชุด         10800                      10800

   10.ฉิ่งใหญ่                                                                    1คู่           450                         450

  11.ฉาบเล็ก                                                                     1คู่           550                         550

  12.ฉาบใหญ่                                                              1คู่           1400                       1400

  13.กรับคู่ไม้ชิงชัน                                                       1คู่           300                         300

  14.โหม่ง10นิ้วพร้อมขาตั้งและไม้ตี                              1ชุด         3500                       3500

  15.กลองแขก                                                           1คู่           7000                        7000

                                                                                  รวม                  123300

   หมายเหตุ       -ราคาวงดนตรีนี้เป็นคุณภาพระดับกลาง สามารถปรับขึ้นลงได้ตามงบประมาณ

       7.วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่(เครื่องทอง)

   1.ระนาดเอกพร้อมผืนไม้ชิงชัน(รางแกะลายปิดทอง)            1ชุด         26000                    26000

   2.ระนาดทุ้มพร้อมผืนไม้ไผ่บง(รางแกะลายปิดทอง)             1ชุด         23500                    23500

   3.ระนาดเอกเหล็กพร้อมลูก(รางแกะลายปิดทอง)                 1ชุด         30000                    30000

  4.ระนาดทุ้มเหล็กพร้อมลูก(รางแกะลายปิดทอง)                  1ชุด         30000                    30000

  5.ฆ้องวงใหญ่ลงหิน(วงฆ้องแกะลายปิดทอง)                     1วง         25000                    25000

  6.ฆ้องวงเล็กลงหิน(วงฆ้องแกะลายปิดทอง)                       1วง         25000                    25000

  7.ปี่ในไม้ชิงชัน                                                                1ชุด         2500                      2500

  8.ตะโพนไทย(เท้าแกะลายปิดทอง)                                       1ใบ         8500                      8500

  9.กลองทัด15นิ้วพร้อมไม้ขัดและไม้ตี  (กลองแกะลายปิดทอง)1ชุด    20000                    20000

  10.ฉิ่งใหญ่                                                                              1คู่           450                         450

  11.ฉาบเล็ก                                                                         1คู่           550                         550

  12.ฉาบใหญ่                                                                       1คู่           1400                       1400

  13.กรับคู่ไม้ชิงชัน                                                                1คู่           300                         300

  14.โหม่งพร้อมขาตั้งและไม้ตี(ขาโหม่งแกะลายปิดทอง)          1ชุด          7500                     7500                      

  15.กลองแขกไม้สะเดา                                                      1คู่           14000                    14000

                                                                                                                                รวม  21700

      หมายเหตุ      - ราคาวงดนตรีนี้เป็นคุณภาพระดับกลาง สามารถปรับขึ้นลงได้ตามงบประมาณ

                                 -ทำตรา(โลโก้)ของหน่วยงานเพิ่มได้ (ดวงละ1000)

       8.วงมโหรีเครื่องคู่

   1.ระนาดเอกพร้อมผืนไม้ชิงชัน                                1ชุด         13500                    13500

   2.ระนาดทุ้มพร้อมผืนไม้ไผ่บง                              1ชุด         9500                       9500

   3.ฆ้องวงใหญ่ลงหิน                                                 1วง         16000                    16000

  4.ฆ้องวงเล็กลงหิน                                              1วง         16000                    16000

   5.ซอด้วงไม้ชิงชัน                                                    2คัน        2200                       4400

  6.ซออู้ไม้ชิงชัน                                                        2คัน        2500                       5000

  7.จะเข้                                                                     2ตัว         6500                       13000

   8.ขิม (เพิ่มเติม)                                                      2ตัว         5500                       11000

  9.ขลุ่ยเพียงออไม้ชิงชัน                                           1เลา       1400                       1400

  10.ขลุ่ยหลิบไม้ชิงชัน                                              1เลา       1400                       1200

   11.ตะโพนไทย                                                    1ใบ         5800                      5800

   12.ฉิ่งใหญ่                                                               1คู่           450                         450

   13.ฉาบเล็ก                                                        1คู่           550                         550

   14.กรับคู่ไม้ชิงชัน                                               1คู่           300                         300

   15.โหม่ง10นิ้วพร้อมขาตั้งและไม้ตี                       1ชุด         3500                       3500

   16.กลองแขก                                                     1คู่           7000                       7000

                                                                                   รวม         102100

   หมายเหตุ ราคาวงดนตรีนี้เป็นคุณภาพระดับกลาง สามารถปรับขึ้นลงได้ตามงบประมาณ

      9.วงมโหรีเครื่องคู่ (เครื่องทอง)

   1.ระนาดเอกพร้อมผืนไม้ชิงชัน(รางแกะลายปิดทอง) 1ชุด         26000                    26000

  2.ระนาดทุ้มพร้อมผืนไม้ไผ่บง(รางแกะลายปิดทอง)   1ชุด         23500                    23500

  3.ฆ้องวงใหญ่ลงหิน(วงฆ้องแกะลายปิดทอง)            1วง         25000                    25000

  4.ฆ้องวงเล็กลงหิน           (วงฆ้องแกะลายปิดทอง)  1วง         25000                    25000

   5.ซอด้วงไม้ชิงชัน                                                     2คัน        2200                       4400

   6.ซออู้ไม้ชิงชัน                                                          2คัน        2500                       5000

  7.จะเข้                                                                       2ตัว         6500                       13000

   8.ขิม (เพิ่มเติม)                                                          2ตัว         5500                       11000

  9.ขลุ่ยเพียงออไม้ชิงชัน                                             1เลา       1400                       1400

   10.ขลุ่ยหลิบไม้ชิงชัน                                               1เลา       1400                       1400

  11.กลองแขกไม้สะเดา                                           1ชุด         14000                    14000

   12.ตะโพนไทย(เท้าแกะลายปิดทอง)                        1ใบ         8500                      8500

  13.ฉิ่งใหญ่                                                                   1คู่           450                         450

  14ฉาบเล็ก                                                              1คู่           550                         550

   15.ฉาบใหญ่                                                            1คู่         1200                       1200

  16.กรับคู่ไม้ชิงชัน                                                    1คู่         300                         300

   17.โหม่งพร้อมขาตั้งและไม้ตี(ขาตั้งแกะลายปิดทอง)     1ชุด     7500                    7500

                                                                                                                    รวม 168200

  หมายเหตุ ราคาวงดนตรีนี้เป็นคุณภาพระดับกลาง สามารถปรับขึ้นลงได้ตามงบประมาณ

10.วงมโหรีเครื่องใหญ่

  1.ระนาดเอกพร้อมผืนไม้ชิงชัน                      1ชุด         13500                    13500

   2.ระนาดทุ้มพร้อมผืนไม้ไผ่บง                    1ชุด         9500                       9500

  3.ระนาดเอกเหล็กพร้อมลูก                           1ชุด         18000                    18000

   4.ระนาดทุ้มเหล็กพร้อมลูก                        1ชุด         18000                    18000

  5.ฆ้องวงใหญ่ลงหิน                                      1วง         16000                    16000

  6.ฆ้องวงเล็กลงหิน                                     1วง         16000                    16000

   7.ซอด้วงไม้ชิงชัน                                        2คัน        2200                       4400

  8.ซออู้ไม้ชิงชัน                                             2คัน        2500                       5000    

  9.จะเข้                                                          2ตัว         6500                       13000

   10.ขิม (เพิ่มเติม)                                          2ตัว         5500                       11000

  11.ขลุ่ยเพียงออไม้ชิงชัน                              1เลา       1400                       1400

  12.ขลุ่ยหลิบไม้ชิงชัน                                   1เลา       1400                       1400

   13.กลองแขก                                         1ชุด         7000                       7000

  14.ตะโพนไทย                                             1ใบ         5800                      5800

  15.ฉิ่งใหญ่                                                      1คู่           450                         450

  16.ฉาบเล็ก                                                 1คู่           550                         550

   17.ฉาบใหญ่                                              1คู่           1400                       1400

   18.กรับคู่ไม้ชิงชัน                                      1คู่           300                         300

   19.โหม่งพร้อมขาตั้งและไม้ตีตี                   1 ชุด       3500                       3500

                                                                          รวม        146200   

   หมายเหตุ ราคาวงดนตรีนี้เป็นคุณภาพระดับกลาง สามารถปรับขึ้นลงได้ตามงบประมาณ

11.วงมโหรีเครื่องใหญ่ (เครื่องทอง)

   1.ระนาดเอกพร้อมผืนไม้ชิงชัน(รางแกะลายปิดทอง)                 1ชุด         26000                    26000

   2.ระนาดทุ้มพร้อมผืนไม้ไผ่บง(รางแกะลายปิดทอง)                 1ชุด         23500                    23500

   3.ระนาดเอกเหล็กพร้อมลูก(รางแกะลายปิดทอง)                      1ชุด         30000                    30000

   4.ระนาดทุ้มเหล็กพร้อมลูก(รางแกะลายปิดทอง)                    1ชุด         30000                    30000

   5.ฆ้องวงใหญ่ลงหิน(วงฆ้องแกะลายปิดทอง)                           1วง         25000                    25000

   6.ฆ้องวงเล็กลงหิน            (วงฆ้องแกะลายปิดทอง)               1วง         25000                    25000

   7.ซอด้วงไม้ชิงชัน                                                                    2คัน        2200                       4400

  8.ซออู้ไม้ชิงชัน                                                                         2คัน        2500                       5000

  9.จะเข้                                                                                      2ตัว         6500                       13000

  10.ขิม (เพิ่มเติม)                                                                       2ตัว         5500                       11000

  11.ขลุ่ยเพียงออไม้ชิงชัน                                                        1เลา       1400                       1400

  12.ขลุ่ยหลิบไม้ชิงชัน                                                              1เลา       1400                       1400

   13.กลองแขกไม้สะเดา                                                     1ชุด         14000                    14000

  14.ตะโพนไทย(เท้าแกะลายปิดทอง)                                      1ใบ         8500                      8500

  15.ฉิ่งใหญ่                                                                               1คู่           450                         450

  16.ฉาบเล็ก                                                                       1คู่           550                         550

  17.ฉาบใหญ่                                                                      1คู่         1400                       1400

  18.กรับคู่ไม้ชิงชัน                                                                 1คู่         300                         300

  19.โหม่งพร้อมขาตั้งและไม้ตี(ขาตั้งแกะลายปิดทอง)             1ชุด       7500                  7500

                                                                                                                             รวม 228400

   หมายเหตุ ราคาวงดนตรีนี้เป็นคุณภาพระดับกลาง สามารถปรับขึ้นลงได้ตามงบประมาณ

12. วงปี่พาทย์มอญเครื่องคู่

   1.ฆ้องมอญวงใหญ่                                                      1ชุด         38000                    38000

   2.ฆ้องมอญวงเล็ก                                                       1ชุด         38000                    38000

   3.ระนาดเอกพร้อมผืนไม้ชิงชัน(รางแกะลายปิดทอง)  1ชุด         26000                    26000

   4.ระนาดทุ้มพร้อมผืนไม้ไผ่บง(รางแกะลายปิดทอง)   1ชุด         23500                    23500

   5.ปี่มอญพร้อมลำโพง                                                1ชุด         3800                       3800

  6.เปิงมางคอกพร้อมลูกเปิง7ใบ                                  1ชุด         35000                    35000

  7.ตะโพนมอญ                                                            1ใบ         15000                    15000

   8.กระจังโหม่งพร้อมลูกโหม่ง3ใบ                              1ชุด         35000                    35000

  9.เครื่องประกอบจังหวะประกอบด้วย                            1ชุด         2700                       2700

   ฉิ่งใหญ่ ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ กรับคู่                                                                   

                                                                             รวม                  217000

  หมายเหตุ       -ราคาวงดนตรีนี้เป็นคุณภาพระดับกลาง สามารถปรับขึ้นลงได้ตามงบประมาณ

                    -ทำตรา(โลโก้)ของหน่วยงานเพิ่มได้ (ดวงละ1000)

13. วงปี่พาทย์มอญเครื่องคู่ (นางหงส์)

  1.ฆ้องมอญวงใหญ่                                                                 1ชุด         38000                    38000

   2.ฆ้องมอญวงเล็ก                                                                  1ชุด         38000                    38000

  3.ระนาดเอกนางหงส์พร้อมผืนไม้ชิงชัน(รางแกะลายปิดทอง) 1ชุด         38000                   38000

   4.ระนาดทุ้มนางหงส์พร้อมผืนไม้ไผ่บง(รางแกะลายปิดทอง) 1ชุด         36000                   36000

  5.ปี่มอญพร้อมลำโพง                                                             1ชุด         3800                     3800

  6.เปิงมางคอกพร้อมลูกเปิง7ใบ                                             1ชุด         35000                  35000

  7.ตะโพนมอญ                                                                       1ใบ         15000                  15000

   8.กระจังโหม่งพร้อมลูกโหม่ง3ใบ                                         1ชุด         35000                 35000

  9.เครื่องประกอบจังหวะประกอบด้วย                                    1ชุด         2700                    2700

   ฉิ่งใหญ่ ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ กรับคู่                                              

                                                                                 รวม                  241500

  หมายเหตุ       -ราคาวงดนตรีนี้เป็นคุณภาพระดับกลาง สามารถปรับขึ้นลงได้ตามงบประมาณ

                         -ทำตรา(โลโก้)ของหน่วยงานเพิ่มได้ (ดวงละ1000บาท)

14.วงปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่

   1.ฆ้องมอญวงใหญ่                                                    1ชุด         38000                    38000

  2.ฆ้องมอญวงเล็ก                                                       1ชุด         38000                    38000

   3.ระนาดเอกเหล็กพร้อมลูก(รางแกะลายปิดทอง)       1ชุด         30000                    30000

   4.ระนาดทุ้มเหล็กพร้อมลูก(รางแกะลายปิดทอง)       1ชุด         30000                    30000

   5.ระนาดเอกพร้อมผืนไม้ชิงชัน(รางแกะลายปิดทอง)1ชุด         26000                    26000

   6.ระนาดทุ้มพร้อมผืนไม้ไผ่บง(รางแกะลายปิดทอง) 1ชุด         23500                    23500

  7.ปี่มอญพร้อมลำโพง                                                1ชุด         3800                       3800

   8.เปิงมางคอกพร้อมลูกเปิง7ใบ                               1ชุด         35000                    35000

  9.ตะโพนมอญ                                                            1ใบ         15000                    15000

  10.กระจังโหม่งพร้อมลูกโหม่ง3ใบ                            1ชุด         35000                    35000

   11.เครื่องประกอบจังหวะประกอบด้วย                      1ชุด         2700                       2700

   ฉิ่งใหญ่ ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ กรับคู่                                                                    

                                                                                   รวม                  277000

   หมายเหตุ       -ราคาวงดนตรีนี้เป็นคุณภาพระดับกลาง สามารถปรับขึ้นลงได้ตามงบประมาณ

                            -ทำตรา(โลโก้)ของหน่วยงานเพิ่มได้ (ดวงละ1000)

            15.วงปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่ (นางหงส์)

  1.ฆ้องมอญวงใหญ่                                                                  1ชุด         38000                    38000

   2.ฆ้องมอญวงเล็ก                                                                  1ชุด         38000                    38000

  3.ระนาดเอกเหล็กพร้อมลูก(รางแกะลายปิดทอง)                          1ชุด         30000                    30000

   4.ระนาดทุ้มเหล็กพร้อมลูก(รางแกะลายปิดทอง)                           1ชุด         30000                    30000

  5.ระนาดเอกนางหงส์พร้อมผืนไม้ชิงชัน(รางแกะลายปิดทอง)       1ชุด           38000                   38000

   6.ระนาดทุ้มนางหงส์พร้อมผืนไม้ไผ่บง(รางแกะลายปิดทอง)      1ชุด           36000                   36000

  7.ปี่มอญพร้อมลำโพง                                                              1ชุด         3800                       3800

   8.เปิงมางคอกพร้อมลูกเปิง7ใบ                                              1ชุด         35000                    35000

   9.ตะโพนมอญ                                                                      1ใบ         15000                    15000

  10.กระจังโหม่งพร้อมลูกโหม่ง3ใบ                                          1ชุด         35000                    35000

  11.เครื่องประกอบจังหวะประกอบด้วย                                           1ชุด         2700                       2700

   ฉิ่งใหญ่ ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ กรับคู่                                                                    

                                                                             รวม                  301500

   หมายเหตุ       -ราคาวงดนตรีนี้เป็นคุณภาพระดับกลาง สามารถปรับขึ้นลงได้ตามงบประมาณ

                           -ทำตรา(โลโก้)ของหน่วยงานเพิ่มได้ (ดวงละ1000)

16.วงอังกะลุง

   1.อังกะลุงไม้ลาย 14ตัว                                     2ชุด         5600                       11200

   2.หางนกยูงพร้อมธงชาติและโบว์ประดับ            2ชุด        1680                       3360

   3.กลองแขก                                                       1คู่           6500                       6500

   4.ฉิ่ง                                                                 1คู่           450                         450

  5.ฉาบเล็ก                                                          1คู่           550                         550

   6.กรับคู่ไม้ชิงชัน                                                1คู่           300                         300

   7.โหม่ง10นิ้วพร้อมขาตั้งละไม้ตี                      1ชุด         3500                       3500

                                                                                      รวม                  25860

   หมายเหตุ ราคาวงดนตรีนี้เป็นคุณภาพระดับกลาง สามารถปรับขึ้นลงได้ตามงบประมาณ

17. วงกลองยาว 9ใบ

   1.กลองยาว8นิ้ว                                       1ใบ         1000                       1000

  2.กลองยาว9นิ้ว                                       2ใบ         1100                       2200

 3.กลองยาว10นิ้ว                            2ใบ       1200               2400                      

  4.กลองยาว11นิ้ว                                        2ใบ           1300                       2600

   5.กลองยาว12นิ้ว                                       2ใบ         1400                       2800

   6.ฉิ่ง                                                          1คู่           450                         450

   7.ฉาบเล็ก                                                   1คู่           550                         550

   8.กรับคู่ไม้ชิงชัน                                         1คู่           300                         300

   9.โหม่ง8นิ้วพร้อมและไม้ตี                        1ชุด         1400                       1400

                                                           รวม                  13700

   หมายเหตุ ราคาวงดนตรีนี้เป็นคุณภาพระดับกลาง สามารถปรับขึ้นลงได้ตามงบประมาณ

                                  - ชุดตีกลองยาวชาย 4ชิ้น ราคา 450

                                  -ชุดรำกลองยาวหญิง 6ชิ้น ราคา950

            18.วงโปงลาง

1.โปงลางไม้มะหาดพร้อมขาตั้งไม้              1ชุด        ราคา 9500

2.พิณไฟฟ้าไม้ขนุน                                      1ตัว         ราคา 7500

3.พิณเบสไฟฟ้า                                           1ตัว         ราคา 8500

4.ไหซองพร้อมขาตั้ง                                   1ชุด       ราคา 4500

5.กลองหาง4ใบพร้อมขาตั้ง                        1ชุด       ราคา 12000

6.กลองตุ้มพร้อมขาตั้ง                                1ชุด        ราคา 4500

7.แคน                                                        2เต้า*2500      ราคา 5000

8.โหวด                                                      4ตัว*300          ราคา 1200

9.ฉิ่งใหญ่ลงหิน                                          1คู่              ราคา 450

10.ฉาบใหญ่ลงหิน                                     1คู่              ราคา 1400

11.ตู้แอมป์ขยายพิณไฟฟ้าพร้อมสาย          1ตัว            ราคา 4500

12.ตู้แอมป์ขยายพิณเบสไฟฟ้าพร้อมสาย    1ตัว            ราคา 8500

                                                                                   รวม     67550

19.วงมโนราห์(หนังตะลุง)

1.ฆ้องโนราห์(ตะลุง)หรือฆ้องคู่  พร้อมไม้ตี                    1ชุด            ราคา 5500

2.โทนชาตรี(ทับ)                                                        1 คู่             ราคา 5500

3.กลองชาตรี(กลองตุ๊กหรือกลองหนัง)พร้อมไม้ตี           1คู่              ราคา  5500

4.ฉิ่งลงหิน                                                                   1 คู่             ราคา 450

5.ปี่ (พร้อมลิ้นและกำพวด)                                           1เลา            ราคา 2650

                                                                                                    รวม 19600

19.วงมโนราห์(หนังตะลุง)

1.ฆ้องโนราห์(ตะลุง)หรือฆ้องคู่  พร้อมไม้ตี                    1ชุด            ราคา 5500

2.โทนชาตรี(ทับ)                                                        1 คู่             ราคา 5500

3.กลองชาตรี(กลองตุ๊กหรือกลองหนัง)พร้อมไม้ตี           1คู่              ราคา  5500

4.ฉิ่งลงหิน                                                                   1 คู่             ราคา 450

5.ปี่ (พร้อมลิ้นและกำพวด)                                           1เลา            ราคา 2650

                                                                                                    รวม 19600

bottom of page